Prijava korupcije

Na osnovu člana 35. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 35/22), J.U. “Šesta osnovna škola”-Ilidža je  usvojila Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u J.U.”Šesta osnovna škola”-Ilidža.

Obrazac za prijavu korupcije može se preuzeti na ovoj stranici u djelu ispod teksta, a prijava se može podnijeti putem pošte na adresu: JU “Šesta osnovna škola”, Bare kod Stupa, 71210 Ilidža. (sa naznakom Interno prijavljivanje korupcije, n/r Odgovornog lica ili Ovlaštenih lica, “NE OTVARAJ”) ili putem emaila:  osnovna_skola_sesta@yahoo.co.uk

obrazac u .doc  formatu

Formular za prijavu